Saturday, March 18, 2023

 Trí Thông-minh nhân-tạo: Aritificial Intelligent

https://www.youtube.com/watch?v=62IB4bKp4nI

VIET MY Channel, Rachel Quý

ChatGPT OpenAI

Cô Rachel Quý nói về 3 chương trình sau:

a/- Midjounrney: Chuyển văn bản thành hình ảnh,


b/- descript: Chỉnh sửa video bằng AI, thay đổi giọng nói


c/- ChatGTP OpenAI


Tôi chú trọng tới ChatGTP, và tự làm để có kinh-nghiệm. 

Tôi tới đây:


Ghi tên


Tôi bắt đầu bằng tiếng Anh và hỏi về Pacific Ocean, máy trả lời chính xác. 

Tôi bắt đầu dùng tiếng Việt để hỏi. Máy tự động chuyến qua tiếng Việt để trả lời !

Tôi hỏi về "Tháng Tư đen" thì máy nói về tháng Tư ở nước Trung-Hoa.

Tôi đã làm tới 3 lần; sau cùng làm một Video dài, lúc đầu upload lên youtube không được. Lần thứ 3 thì thành công.

Sau là tổng hợp, tôi có thêm vài video nhỏ của 2 lần trước.

ThangTuDen: Chuyện bên Tàu

https://youtu.be/VbFGdxs_jBo

https://youtu.be/vLrqjEheD7k

Dù nhấn mạnh "Tháng Tư đen của nước VNCH", nhưng máy nêu vấn đề thảm sát Mỹ-Lai của TQLC Mỹ!

https://youtu.be/vLrqjEheD7k


Phải nghỉ 24 tiếng vì đã upload tối đa một ngày


Vịnh Hạ Long, nói đúng.

https://youtu.be/tye7Fd9Z3Qg

Ngày 30/475 của VNCH, nói đúng nhưng như một kẻ bàng quan!

https://youtu.be/_PUgFJqwAMs

Bản đồ Việt-Nam ngày nay thì đúng

https://youtu.be/X1ukkayf7e8

Hải Chiến Hoàng Sa và Trường-Sa 

https://youtu.be/kiaLomB6mKY

Kiều Hối diễn tả việc khó có được con số chính-xác

https://youtu.be/M231gvOmqWY

Ngày 30-04-1975 nói theo quan điểm của bên thắng cuộc!

https://youtu.be/_PUgFJqwAMs

Chia tay

https://youtu.be/SEKLvag7NJA

ChatGTP sau cùng dài lối 20 phút.

https://youtu.be/LcLVVEZIIhU

Hy vọng có người bỏ công coi.

Sơn Nguyễn

No comments:

Post a Comment