Thursday, November 25, 2021

 Suy ngh vn vặn nhân "Lễ T Ơn" ở Mỹ 25-11-2021

Thấm thoát đ bốn mươi năm trên Quê Hương Thứ Hai của một kiếp người!

 

Năm 2019, tôi đ đăng những suy ngh ca mình ở:

http://nuocnha.blogspot.com/2019/11/suynghi-vun-van-nhan-ngay-le-ta-on-hom.html

Tôi nhớ có nói về quan niệm cm ơn những người đ hy-sinh xương máu cho k khác được sống, nay không tìm thấy, nên viết li suy ngh ca mình.

Cha ông chúng ta đ tri qua "một ngàn năm nô lệ giặc Tàu", thậm chí phi lấy chữ ca h làm chữ viết ca mình.

Xin mở dấu ngoặc ở đây, xin mời những ai còn quan tâm đến lch-sửớc nhà, hy vào trang nhà sau:

 https://trandaisy.wordpress.com

Có thể cha, ông chúng ta đ có chữ viết trước khi b nô lệ.

Chu nh hưởng ca Tàu, lch sử ca quê hương chúng ta, ch "chu ơn/mang ơn" những người đ hy sinh xương máu dựng nên chế độ "đương quyền"! Những ai phc v chế độ đối nghch thì b trù dập! Không ai chu lắ́ng lòng để suy ngh và đặt câu hi:

Ti sao những người đ̀̀m xuống ấy li đi theo chế độ đối nghch?

Chuyện gần nhất đối với chúng ta là hai nhà Nguyễn: Nguyễn Tây Sơn, và Nguyễn Ánh.

Nếu vua Quang Trung không Đi phá quân Thanh ở gò Đống đa, quê hương chúng ta b người Tàu cai tr thì Nguyễn Ánh có thống nhất sơn hà được không?

Khi Nguyễn Ánh lên ngôi thì cho viết "Đi Nam Quốc Sử Diễn Ca". Mc 900, trang 330 có hình sau!

Nhà Tây Sơn b gi là giặc!

 

Chuyện gần nữa là các chiến s ca miền Nam trước 1975.

74 người đ anh dng hy-sinh ở Hoàng-Sa chiến đấu chống k thù truyền kiếp ca dân-tộc. Chếộ đương quyền ra r gi các chiến binh ca miền Nam là "Ngy quân"; nhưng b bắt buộc gi 74 người hy-sinh ở Hoàng-Sa là "Liệt-s"!

Làm sao li có thể có 74 "Liệt-s" trong đám "Ngy quân"?

Hải chiến Hoàng Sa 1974
Thư của Đề đốc Trần Văn Chơn gởi quả phụ Lê-Kim-Chiết, nhân việc chồng bà là Đại Úy Huỳnh Duy Trạch hy sinh ở Hoàng-Sa năm 1974

1/ Phim tài liệu ngắn: Lịch sử tranh chấp Hoàng Sa

https://www.youtube.com/watch?v=GMn76e3xsLk

2/ Hải chiến Hoàng Sa 1974 | VNCH - Trung Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=czRB_sHUoZw

3/ VTC14_40 năm hải chiến Hoàng Sa qua lời kể của những cựu binh

https://www.youtube.com/watch?v=Pk22J4osDZM

ớc M sinh sau, đ muộn, nhưng h có quan niệm thông thoáng với những người đ đổ máu cho gii đất này. H có Abraham Lincoln đ coi các chiến-binh ca hai miền Nam, Bắc đều là chiến s ca di đất này!

Abraham Lincoln was an American lawyer and statesman who served as the 16th president of the United States from 1861 until his assassination in 1865.

Hôm nay các công dân M đang tưởng niệm công ơn ca những người đ hy-sinh xương máu cho mnh đất này.

Không biết đến bao giờ thì con dân ca đất nước luôn khoe khoang mình có 4000 năm Văn-Hiến theo kp được xứ sở có vài trăm năm lch-sử?

Ph Lc:

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển

https://www.youtube.com/watch?v=1vLHmmz5zgM&t=41s

Cay Đắng Bờ Môi - Quang Lê

https://www.youtube.com/watch?v=4AuXNIJPE_g

Thanksgiving Songs for Children - Little Pilgrim - Kids Song by The Learning Station

https://www.youtube.com/watch?v=h-vannwwn2U

 

No comments:

Post a Comment